ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
กลับหน้าหลัก
สภาพชุมชนโดยรวม
            5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนมีลักษณะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ห่างจากอำเภอแก้งคร้อ ประมาณ  7   กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ  52  กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  850    คน  ชุมชนมี  2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  4   และหมู่ที่ 11   บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นหมู่บ้านล้อมรอบ ทิศเหนือทิศใต้  และ ทิศตะวันตก ติดกับหมู่ที่  11    ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ที่  4   อาชีพหลักของชุมชนคือ  ทำนา  รับจ้าง  หลังจากฤดูทำนา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปรับจ้างตัดอ้อยที่ต่างจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี เป็นต้น เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  บางครอบครัวไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง  ภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานส่วนใหญ่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ชุมชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ   บุญกองข้าวใหญ่
         5.2   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพทำนา ทำไร่และรับจ้าง ร้อยละ 100  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  5,000  บาท
         5.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
ชุมชนและชาวบ้านหนองแกหนองโน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้าง  เมื่อหลังฤดูทำนาไปแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปรับจ้างตัดอ้อยที่ต่างจังหวัด  เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์  ลพบุรี เป็นต้น เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เศรษฐกิจไม่ดี จึงได้ยึดอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรองจากการทำนา  ดังนั้น ในการพัฒนาโรงเรียนส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยความร่วมมือทางด้านกำลังกายมากกว่ากำลังทรัพย์ ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ