ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
กลับหน้าหลัก
1.  ข้อมูลทั่วไป  
         1.1  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36150  โทรศัพท์ 044 - 870220   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต 2   E-mail  : nongkaenongno@gmail.com
        1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
        1.3 มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแก  และบ้านหนองโน
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร
       2.1   ผู้บริหาร ชื่อ   นายพิชิต  โคตรมา  วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญา/สุภาษิต
"นตฺถิปญฺญา  สมา  อาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน
"สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  สร้างศรัทธาชุมชน"

สีประจำโรงเรียน
       สีฟ้า - ขาว
              สีฟ้า  หมายถึงความรู้  ความสามารถ  อันกว้างไกล
              สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความสามารถอันกว้างไกลได้
   
ตราประจำโรงเรียนอักษรย่อโรงเรียน"ก.น."