ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
กลับหน้าหลัก
ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
                  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  มิถุนายนพ.ศ.  2482  นายสำราญ  รักวิชา  เป็นครูใหญ่คนแรก 
โดยคำสั่งของนายอำเภอภูเขียว  อาศัยศาลาวัดบ้านโสกรัง เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  เมื่อปี  2489  ย้ายมาเรียนที่ศาลาวัด
โพนทอง  บ้านหนองแก  ชื่อโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เปิดสอน ป.1 - ป.4 หยุดเรียนวันพระ นายทับ  ฐานวิสัย เป็นครูน้อย
                 เมื่อปี  2493  นายคำมาย  ตาปราบ  เป็นครูใหญ่  แทนนายสำราญ  รักวิชา เมื่อปี 2595  นายทับ  ฐานวิสัย 
เสียชีวิต   ทางราชการบรรจุ นายเหมือน  สิทธิไทย  มาแทน
                 29  ตุลาคม  2516  ย้ายมาเรียนอาคารเอกเทศถาวร  แบบ  ป.1 ฉ  4  ห้องเรียน  เนื้อที่  10  ไร่  2  งาน79.8  ตารางวา
                 16  มกราคม  2517  เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เป็นโรงเรียนบ้านหนองแก  ปิดเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ 
มีนายวิโรจน์  ยิ่งจำเริญ  เป็นครูน้อย  27  ตุลาคม  2518 นายวัลลภ แก้วถังเมือง  เป็นครูใหญ่  แทน นายคำมาย  ตาปราบ 
ซึ่งย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหลุบคา
                เดือนมิถุนายน  2523  นายคำมาย  ตาปราบ  มาเป็นครูใหญ่  แทนนายวัลลภ  แก้วถังเมือง  ซึ่งไปเป็นหัวหน้า
การประถมศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ 
                30  กันยายน  2542  นายไพฑูรย์  ศิลปชีวสันติ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ตามนโยบายของราชการ 
นายแผนพิฆาต  คุรุสรณานนท์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน 
                 29  พฤษภาคม  2542  ทางราชการ  ให้โรงเรียนบ้านโปร่ง  มาเรียนร่วม  ตามนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 
อยู่หนึ่งภาคเรียน  โรงเรียนบ้านโปร่งขอคืนกลับนักเรียน
                 18  กรกฎาคม  2543  เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เป็น  "โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน"
                 30  กันยายน  2547  นายแผนพิฆาต  คุรุสรณานนท์  เกษียณอายุราชการ   นายประภาส  กองจันทร์  ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
                            ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวรจำนวน  2  หลัง  อาคารประกอบ  5  หลัง  ครู -  อาจารย์  9   คน  
นักการภารโรง  1  คน  นักเรียนในปีการศึกษา  2555  จำนวน 130  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6   มีนายประภาส  กองจันทร์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแก
หนองโนมีพื้นที่ 10ไร่2  งาน 79.8  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545